Сирецький парк

 
 

Сирецький парк
ЗВІТ ПРО ВИКОНАНЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

за 2003 рік

 

Загальнодержавна програма формування національної екомережі України на 2000-2015 роки (далі – Програма) затверджена Законом України від 21 вересня 2000 року № 1989-ІІІ.

Основною метою Програми є збільшення площі земель України з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій, сприяння збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності та інтеграція до Всеєвропейської екомережі.

Реалізація Програми є одним із пріоритетних напрямків діяльності Міністерства. У 2003 році робота  щодо реалізації Програми була зосереджена на:

-         розробці нормативно-правової бази формування та функціонування національної екомережі;

-         науковому та фінансовому забезпеченні реалізації Програми;

-         формуванні складових структурних елементів екомережі, в т. ч. на транскордонних територіях;

-         пропаганді знань з питань формування екомережі, залученні громадськості до виконання Програми;

-         координація виконання Програми в областях.

 

1. Розробка нормативно-правової бази формування та функціонування національної екомережі

 

З метою правового забезпечення створення і функціонування національної екомережі України  у 2003 році здійснювався супровід та опрацювання проекту Закону України "Про екомережу" (реєстр. № 2543 від 17.12.02) разом з Комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Проект Закону України "Про екомережу" прийнятий Верховною Радою України у першому читанні.

З метою забезпечення збереження та відновлення унікальних природних комплексів Карпат, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення, попередження негативних впливів на гірські екосистеми та забезпечення формування зкоординованої єдиної політики країн регіону на шляху до екологічно-збалансованого розвитку підготовлено та забезпечено підписання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат було підписано під час Всеєвропейської міністерської конференції "Довкілля для Європи" (Київ, 22 травня 2003 року). Розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України  проект Закону України "Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат" (реєстр. № 0169 від 30.12.03).

З метою збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря здійснюється підготовка до ратифікації Верховною Радою України Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря  до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення.  Підготовлено та проходить погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення".

З метою покращання збереження та відновлення ландшафтів, як важливої складової якості життя людини, формування місцевої культури, забезпечення збалансованого розвитку, що базується на гармонійних співвідношеннях між соціальними потребами, економічною діяльністю та довкіллям здійснюється підготовка до підписання Європейської ландшафтної конвенції. Підготовлено та подано до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Президента України "Про уповноваження С. Полякова на підписання Європейської ландшафтної конвенції".

Для ефективного управління, покращання збереження біорізноманіття та ландшафтів Азовського та Чорного морів розробляється проект Закону України "Про прибережну смугу морів".

З метою визначення основних засад, пріоритетів та ключових положень Державної програми збереження біорізноманіття України Розроблено та направлено на погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади  концепцію Державної програми збереження біорізноманіття;

Підготовлені та проходять погодження із заінтересованими органами виконавчої влади проекти:

"Методичні рекомендації щодо змісту та складу матеріалів Регіональної схеми формування екомережі України";

"Інструкція про порядок ведення державного обліку і кадастру рослинного світу".

 

 

Наукове та фінансове забезпечення реалізації Програми;

         Тематика наукових досліджень відповідає пріоритетам діяльності Міністерства щодо формування екомережі, збереження біо- та ландшафтного різноманіття. В основному науково-дослідні роботи були спрямовані на:

-         створення та ведення державних кадастрів тваринного та рослинного світу;

-         здійснення оцінки стану популяцій видів рослин і тварин, зокрема, червонокнижних морських ссавців Чорного та Азовського морів;

-         здійснення інвентаризації рослинних угруповань Зеленої книги України;

-         розширення мережі об'єктів природно-заповідного фонду.

"Ведення державного кадастру тваринного світу" (виконавець – Інститут зоології НАНУ). Обгрунтовано та створено перелік пріоритетних видів тварин, що включає види, які знаходяться під охороною та економічно важливих видів тварин. Обгрунтовано та створено у електронному вигляді перелік безхребетних видів тварин, які включаються до державного кадастру тваринного світу (видв, що знаходяться під охороною – додатки до Бернської, Боннської, Вашингтонської конвенції, Червоної книги України та ресурсні види). Проведено збір, аналіз та обробка наявних даних щодо видів хребетних та безхребетних тварин. Підготовлено, відповідно до існуючої структури бази даних, загальні кадастрові описи більш як для 200 видів безхребетних тварин. Наповнено електронну базу даних наявною інформацією про види хребетних та безхребетних тварин, що містить картографічну інформацію; підготовлена інструкція щодо ведення електронної бази даних тваринного світу. Підготовлені пропозиції щодо створення та функціонування лабораторії державного кадастру тваринного світу в системі НАНУ. Удосконалено електронну базу даних державного кадастру тваринного світу з наголосом на топоприв'язку та сумісність з ГІС та  можливістю введення додаткових систематичних груп у разі потреби, зокрема:

-            додати можливість відображення даних по чисельності по адміністративних районах;

-            забезпечити можливість введення українських назв таксонів високого рангу;

-            внести зміни та доповнення у розділ демографічних показників;

-            створити можливість автоматичного відрахування абсолютної чисельності по адміністративно-територіальним одиницям;

-            забезпечити можливість пошуку інформації по назвам видів або територій;

-            забезпечити можливість зазначення природоохоронного статусу території по декільком категоріям одночасно.

Підготовлений та виданий екологічний журнал "Жива Україна", присвячений державному кадастру тваринного світу.

       "Ведення державного кадастру рослинного світу"  Підготовлено переліки пріоритетних видів квіткових, спорових рослин і грибів (макроміцетів), що включає рідкісні, зникаючі та економічно важливі (лікарські, технічні тощо) види рослин і грибів та пріоритетних середовищ існування (за ознаками рослинного покриву) з урахуванням багатства і вологості грунту, як середовищ існування рідкісних, зникаючих та економічно важливих видів рослин у зв'язку з розбудовою екомережі. Здійснено заповнення електронної бази даних, що включає як мінімум 200 видів рослин для території України з прив'язкою до карти масштабу 1:200 000. Врегульовано механізм програмного забезпечення функціонуючої комп'ютеризованої системи ведення державного кадастру рослинного світу, в т. ч. механізм імпорту первинної кадастрової інформації до банку даних. Виданий спецвипуск екологічного журналу "Жива Україна", присвяченого державному кадастру рослинного світу.       

"Оцінка стану популяцій червонокнижних морських ссавців Азовського та Чорного морів". Оцінено стан китоподібних Чорного та Азовського морів (азовок Phocoena phocoena, білобочок Delphinus delphis, афалін Tursiops truncatus) у територіальних водах України та розроблені пропозиції щодо удосконалення обліку та охорони морських ссавців, враховуючи приєднання України до Угоди ACCOBAMS та її зобов'язання згідно з Бухарестською, Бернською, Боннською та Вашингтонською (СІТЕС) конвенціями: проведено облік розповсюдження та чисельності дельфінів з борту судна методом лінійних трансект у територіальних водах України в Чорному морі; проведені дослідження скупчень дельфінів з використанням берегових спостережень та плавзасобів; проведений облік та здійснено узагальнення результатів досліджень загиблих дельфінів, що знайдені на узбережжі Чорного та Азовського морів та в знаряддях рибальства (1989-2003 роки); узагальнені та проаналізовані дані, що мають відношення до таксономії, популяційної структури, чисельності, розповсюдження та міграцій чорноморських китоподібних; узагальнені та проаналізовані дані, що мають значення для встановлення тенденцій у стані популяцій дельфінів у Чорному і Азовському морях, а також для визначення основних загроз їх існуванню.  

"Інвентаризація рослинних угруповань Зеленої книги України (чагарникова та трав'яниста рослинність)". Проведено інвентаризацію чагарникових, чагарничкових та трав'янистих угруповань Півдня України, занесених до Зеленої книги України. Складено перелік синтаксонів чагарникової, чагарничкової та трав'янистої рослинності Півдня України, запропонованих для внесення до нового видання Зеленої книги України. Розроблений менеджмент-план охорони та збереження раритетного фітоценофонду чагарникової, чагарничкової та трав'янистої рослинності Півдня України. Надані пропозиції щодо включення місцезнаходжень раритетного ценофонду до перспективних структурних елементів національної екомережі.

 

 

 

 

 

 

"Оцінка сучасного стану популяцій видів рослин і тварин для внесення їх до нової редакції Червоної книги України". Розроблені практичні рекомендації щодо збереження популяцій видів рослин і тварин, які потребують занесення до нової редакції Червоної книги України.

 

"Інтродукція  рідкісних  та  зникаючих  видів  рослин  у Сирецький  дендрологічний  парк  та  шляхи  їх  використання у  садово-парковому  будівництві". Проведена інвентаризація деревно-чагарникових насаджень парку. Складено каталог рослин парку, створена науково-дослідна ділянка рідкісних та зникаючих видів рослин. Здійснена робота по визначенню шляхів  їх  використання у  садово-парковому  будівництві

"Інвентаризація  природних  комплексів  територій та об’єктів  ПЗФ". Складено детальний перелік територій та об'єктів ПЗФ Тернопільської та Сумської областей, які будуть проінвентаризовані у 2004 році. Опрацьована інформація щодо публікацій про стан об'єкта збереження та визначено основні завдання для натурних робіт. Підготовлені картосхеми територій та об'єктів ПЗФ Тернопільської та Сумської областей

"Підготовка матеріалів до проекту розширення  Карпатського біосферного заповідника". Підготовлені матеріали до проекту розширення  Карпатського біосферного заповідника.

         Фінансування заходів, передбачених Загальнодержавною програмою у 2003 році, здійснювалось за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (БП 2401260 "Формування національної екологічної мережі") - 559,55344 тис. грн.

В результаті виконаних робіт Інститутом географії НАНУ: держбюджетної "Ландшафтознавчі основи формування і розвитку екомережі України"(другий рік виконання трирічної теми) та госпдоговірної "Підготовка переліку природних комплексів для формування національної екомережі (в окремому коридорі чи регіоні)"(другий, передзаключний етап робіт) здійснено детальну геоботанічну та ландшафтознавчу характеристику природних комплексів Галицько-Слобожанського природного коридору. Виконано регіональні узагальнення щодо ландшафтної репрезентативності об’єктів природи – складових екомережі у межах Українського Полісся та Лісостепу, визначена ландшафтна репрезентативність об’єктів екомережі у межах зони широколистяних лісів та лісостепової зони.

Виконано обстеження природних комплексів сучасної долини Середнього Дніпра. Зокрема обстежено шквальні, острівні, старичні, терасні та ін природні і напівприродні річководолинні комплекси в межах Київської і Черкаської областей. У Вінницькій області обстежені долинні, заплавні і мало змінені плакорні ділянки, які становлять інтерес для екомережі. Внесені пропозиції щодо надання окремим природним об’єктам Вінничини  природоохоронного статусу з включенням їх до екомережі.

 

Заходами з реалізації Генеральної схеми планування території України та Порядком проведення моніторингу її реалізації, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. № 1291, враховано основні завдання Загальнодержавної програми формування національної екомережі України. На даний час здійснюється коригування генеральних планів курортів державного значення, зокрема, розроблений генеральний план та місцеві правила забудови Великої Ялти, в т. ч. за рахунок коштів державного бюджету Держбуду України профінансовано 20 ти. грн., взято участь у фінансуванні робіт з виконання генерального плану курорту "Свалява" в обсязі 50 тис. грн., генерального плану острова Зміїний – в обсязі 30 тис. грн. На замовлення Держбуду здійснюється моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України, розпочато розроблення цільової програми забезпечення сталого розвитку населених пунктів. Протягом 2004 – 2005 років переліком науково-дослідних розробок, які виконуються на замовлення Держбуду, передбачено розроблення схеми планування територій узбережжя Чорного та Азовського морів.

Обсяг фінансування заходів з формування регіональної екомережі з місцевих бюджетів у 2003 році становив близько 5 483.889 тис. грн., у 2004 році передбачається - приблизно на рівні 4 701.8 тис.грн..

За інформацією Мінфіну України  у 2003 році за бюджетною програмою Державного фонду охорони навколишнього природного середовища "Формування національної екологічної мережі" (КПКВК 2401260) передбачено1000 тис. грн., за бюджетною програмою "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності" (КПКВК 2401040) – 442,2 тис. грн., Деркомлісгоспу за бюджетною програмою "Збереження природно-заповідного фонду" (КПКВК 1901080) – 400 тис. грн., Держжитлокомунгоспу за бюджетною програмою "Збереження природно-заповідного фонду в Сирецькому дендрологічному парку" (КПКВК 5311050)  100,6 тис. грн., в т.ч. із загального фонду – 75,6 тис. грн., із спеціального – 25 тис.грн. Мінфіном забезпечено фінансування у 2003 році видатків загального фонду Державного бюджету за вищевказаними бюджетними програмами та видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, передбачених у Державному бюджеті України, у повному обсязі.

 


3. Формування складових структурних елементів екомережі, в т. ч. на транскордонних територіях;

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.01 р. № 1603, якою затверджено Положення та склад Координаційної ради з питань формування екомережі, організовано та проведено 10 жовтня 2003 року засідання Координаційної ради з питань формування національної екомережі. Підчас засідання обговорено основні проблемні питання та прийнято відповідне рішення Координаційної Ради щодо їх вирішення.

Відповідно до основної мети Програми продовжувалось збільшення площі території, що формує екологічну мережу України, в першу чергу, за рахунок розширення існуючих та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). За даними Державної служби заповідної справи, в 2003 році площа природно-заповідного фонду України збільшилась приблизно на 19,0 тис.га виключно за рахунок створення (оголошення) територій та об'єктів місцевого значення. Із багатофункціональних об'єктів ПЗФ створено регіональний ландшафтний парк у Харківській області "Ізюмська лука" площею 2560,0 га., у Києві  - регіональний ландшафтний парк "Голосіїв" площею 5236,0 га. Зростання кількості і площі ПЗФ відбулось в основному за рахунок заказників.

За результатами проведених заходів щодо виявлення природних територій, перспективних для наступного заповідання та збереження біо - і ландшафтного різноманіття з перспективою їх  включення до екомережі: обслідувано 328 територій та об’єктів, підготовлено близько 73 наукових обґрунтувань щодо створення об’єктів місцевого значення та  12 - щодо створення об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення, підготовлено 31 проект щодо створення об’єктів ПЗФ місцевого значення.

Станом на 01.01.2004 р. в складі ПЗФ нараховується 7120 територій та об'єктів загальною площею 2737,2 тис.га, що складає 4,5% від площі держави.

Протягом 2003 року проведено опрацювання із спеціалістами Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента України проектів Указів Президента України "Про створення Ічнянського національного природного парку" (Чернігівська обл.) та "Про розширення території Луганського природного заповідника" (Луганська обл); проведено узгодження із зацікавленими міністерствами та відомствами проектів Указів Президента України "Про створення національного природного парку "Гомільшанські ліси" (Харківська обл.), "Про створення Галицького національного природного парку" (Івано-Франківська обл.) та "Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", матеріали подано до Кабінету Міністрів України - опрацювання вищевказаних проектів указів відкладено до завершення реорганізації Мінекоресурсів України.

Підготовлено проекти Указів Президента України "Про створення Мезинського національного природного парку" (Чернігівська обл) та "Про створення національного природного парку "Великий Луг" (Запорізька обл.), проведено їх узгодження із зацікавленими міністерствами та відомствами, крім Мінфіну та Мін’юсту - Мінфін не узгоджує у зв’язку з відсутністю коштів на утримання.

Затверджено Указ Президента України щодо розширення Дунайського БЗ.

Розглянуто матеріали попереднього погодження створення національного природного парку "Приазовський" із користувачами та власниками земельних ділянок в межах проектованої території, направлено на доопрацювання до Державного управління екоресурів у Запорізькій області.

 

У 2003 році продовжувались роботи щодо організації ведення державного кадастру територій та об'єктів ПЗФ України. Державною службою заповідної справи підготовлено та передано до Кабінету Міністрів України проект постанови "Про затвердження Порядку створення та ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України". На сьогодні, відповідно до доручення КМУ від 16.01.04 p., проект постанови проходить перепогодження із зацікавленими міністерствами у зв'язку з реорганізацією Мінекоресурсів, та кадровими змінами у керівництві Мінекономіки.

Продовжувались роботи з інвентаризації природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ для забезпечення бази даних кадастру інформацією про їх сучасний стан. У 2003 році було проведено перший етап робіт для ПЗФ Тернопільської та Сумської областей.

Проводилась робота щодо організації спільних транскордонних елементів національної екологічної мережі та Загальноєвропейської екологічної мережі

Разом з Польською стороною підготовлено спільну номінацію, включаючи спільну карту резервату, щодо створення українсько-польського біосферного заповідника "Західне Полісся", зроблено переклад на англійську мову.

Завершується підготовка матеріалів щодо створення української ділянки українсько-польського біосферного заповідника на Розточчі. Визначено й погоджено із землекористувачами межі заповідника та його попереднє зонування; як перший етап проводяться роботи по створенню регіонального ландшафтного парку біля кордону з Польщею.

Підготовлені номінаційні матеріали щодо створення на базі національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" української ділянки українсько-російського біосферного заповідника у басейні р.Десни. Матеріали передані до Національного комітету України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" для офіційного подання до ЮНЕСКО.

У 2003 р. продовжена робота по визначенню нових водно-болотних угідь, що відповідають вимогам (критеріям) до водно-болотних угідь міжнародного значення: на розгляд Бюро Рамсарської конвенції направлено Інформаційні описи з картосхемами щодо 11 об'єктів з метою включення їх до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення.

Крім збільшення площі заповідних об’єктів, проведено роботи по формуванню інших елементів екомережі: створено 17578.87 га лісових насаджень, які включають в себе лісові насадження на еродованих землях, полезахисні смуги, водоохоронні та лісовідновні насадження, котрі виконуватимуть функцію екокоридорів місцевого значення.

Здійснено залуження деградованих земель на площі 15 796 га та виведено із інтенсивного використання земельних ділянок на площі  27328,8 га, відновлено шляхом рекультивації 324,5 га, ренатуралізовано -  63,7 га. У Дніпропетровській області складено схему екологічної реабілітації відроблених земель гірничо-вугільних регіонів та гірничорудних виробництв. У Івано-Франківській області НДІ землеустрою проведені підготовчі роботи по складанню проектів консервації деградованих і малопродуктивних угідь в трьох районах.

Розроблено проекти водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, більша частина яких не винесена в натуру. За інформацією Держводгоспу України роботи щодо створення прибережних захисних смуг створювались подекуди в незначних обсягах за рахунок місцевих бюджетів. Встановлено водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів на площі близько 5945 га

За інформацією Мінагрополітики України на виконання Прикінцевих положень Закону України "Про охорону земель" Міністерством розробляється проект Закону України "Про затвердження Національної програми охорони родючості грунтів", яким будуть передбачені конкретні обсяги виведення з обробітку малопродуктивних орних земель, здійснення консервації земель, використання силових земель, що виводяться з ріллі.

 

4. Пропаганда знань з питань формування екомережі, залучення громадськості до виконання Програми;

Пропаганда знань з питань формування екомережі здійснювалась шляхом співпраці із засобами масової інформації, державними та громадськими екологічними організаціями, участі в екологічних радіо- і телепередачах, організації та проведенні конференцій, семінарів, круглих столів, природоохоронних акцій тощо. Інформація щодо стану виконання Програми представлена на щорічній національній виставці-ярмарку "Екологія – 2003". Мінекоресурсів є одним з організаторів цієї виставки. Вихованню екологічної свідомості сприяють науково-популярні екологічні журнали "Рідна природа" і "Жива Україна", що видаються під егідою і за фінансової підтримки Міністерства. Журнали безкоштовно розповсюджуються серед структурних підрозділів Міністерства, учасників конференцій, зустрічей, членів колегії, Науково-технічної ради Міністерства тощо. Інформування громадськості та широких верств населення про стан формування національної екомережі здійснювалось шляхом залучення громадських організацій до роботи над Програмою, активної співпраці виконавців Програми із ЗМІ, розміщення матеріалів на веб-сторінці Міністерства та в Інтернеті, організації та проведення науково навчальних заходів за участю провідних фахівців в галузі екології, права, державного управління, міжнародних експертів.

У 2003 році організовано та проведено:

конференцію "Другий етап підтримки спроможності щодо біорізноманіття в Україні" (Київ, 09 вересня 2003 р.);

Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття басейну Дніпра" (м.Суми, 25 - 27 вересня 2003 р.);

Всеукраїнську конференцію молодих вчених “Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект” (м. Миколаїв, 30-31 жовтня);

Міжнародну конференцію "Національна стратегія збереження водно-болотних угідь України" (2-3 грудня 2003 року);

конференцію „Проблеми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки та розробки регіональної програми щодо їх вирішення” (м. Дніпропетровськ, 2 грудня 2003 року)

ІІ-ий регіональний форум екологічної громадськості Рівненщини. (м. Рівне, 5 грудня 2003 року);

Всеукраїнський науково-практичний семінар “Законодавча база функціонування регіональних ландшафтних парків в Україні”(м. Кременчук, 7-9 червня 2003 р.);

науково-практичний семінар “Роль заповідних територій в екологічній освіті і вихованні” (м. Полтава, 12-14 червня 2003 р.), тощо

Підготовлено для розміщення на Веб-сайті доопрацьовану Першу Національну доповідь України про збереження біорізноманіття (українською та англійською мовами).

         Видано буклет "Глобальна Екологічна фундація в Україні".

Підготовлено до видання другу національну доповідь "Збереження біорізноманіття України".

В рамках гранту ГЕФ опубліковано неофіційний переклад "Конвенції про біорізноманіття", буклет "ГЕФ: український контекст"

Карпати – "Зелене серце" Європи

Розширене засідання Національного екологічного центру, Національного керівного комітету проекту "Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України у рамках формування Всеєвропейської Екологічної Мережі. Задум та втілення у пілотній зоні" (Київ, 18 грудня 2003 року).

          Взято участь у засіданні Керівного комітету проекту Глобальної Екологічної Фундації/Світового банку "Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі" (м. Сімферополь, 24-25 жовтня 2003 р.)

Взято участь у міжвідомчій нараді з питань реалізації Угоди про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (22 квітня 2003 р)

З метою розробки професійного плану дій, збалансованого використання всіх природних ресурсів, повнішого врахування переваг і ризиків при створенні екологічної мережі в 2003 році розпочато реалізацію проекту Всесвітньої спілки охорони природи IUCN (офіс для країн Центральної Європи) "Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України у рамках формування Всеєвропейської екологічної мережі. Задум та втілення в пілотній зоні" з обсягом фінансування робіт 185 тис. євро. Мета проекту – створення екомережі на обласному і місцевому рівнях, підвищення рівня суспільної свідомості серед населення та розробка концепції національної екомережі з урахуванням процесу інтеграції у Всеєвропейську екомережу. З цією метою вже проведено робочі зустрічі з представниками місцевих органів виконавчої влади. Сформовано склад команди, затверджено робочий план впровадження проекту. Чернівці

Серед екологічних проектів громадських екологічних організацій, слід відзначити Україно-Бельгійський пілотний проект впровадження просторових елементів екологічної мережі на локальному рівні, що реалізується Вінницькою обласною екологічною асоціацією "Зелений світ Поділля" з використанням до­свіду органів місцевого самоврядування Королівства Бельгія. Проект фінансу­ється Радою Європи і на черговій щорічній зустрічі Комітету Експертів з Роз­витку Всеєвропейської Екологічної Мережі при Дирекції Культури, Культурної і Природної Спадщини Генерального Директорату Освіти, Культури і Спадщи­ни, Молоді і Спорту Генерального Секретаріату Ради Європи (м. Дубровшк, Хорватія), звіт про цей проект отримав схвалення як успішний.

 

5. Координація виконання Програми в областях.

З метою координації виконання Загальнодержавної програми формування національної екомережі в областях на виконання  положень Загальнодержавної програми формування національної екомережі  розроблено і затверджено Програми формування регіональної екомережі в Вінницькій, Кіровоградській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільська, Харківська, Чернігівській, областях, у Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській, Херсонській розроблено проекти Програм, у Волинській, Запорізькій, Київській, Хмельницькій, Черкаській розроблені заходи щодо реалізації Програми та ведуться роботи щодо розробки проекту Програми. В решті областей першочергові заходи з формування екомережі включені до раніше затверджених регіональних програм охорони навколишнього природного середовища, програм розвитку земельних відносин, програм охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики тощо. У Сумській, Івано-Франківській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській областях розроблені схеми формування регіональної екомережі, у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській областях проводяться роботи щодо її розробки.

З метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо формування екомережі в регіонах створено   22 обласні координаційні ради.

Основними напрямками роботи на місцях згідно з регіональними програмами формування екомережі були:

-                     інтеграція положень програм у плани економічного та соціального розвитку регіонів;

-                     роботи щодо виявлення природних територій, перспективних для наступного заповідання та збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, їх обстеження та підготовка наукових обгрунтувань щодо включення до екомережі;

-                     розширення існуючих та створення нових об'єктів ПЗФ;

-                     створення захисних лісонасаджень;

-                     встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів;

-                     залуження деградованих земель;

-                     виведення земель з інтенсивного використання, відновлення природного стану (ренатуралізація) територій, що зазнали антропогенного впливу;

-                     роботи щодо інвентаризації флори та фауни перспективних природних та напівприродних територій для розбудови екологічної мережі;

-                     започаткування робіт з ведення кадастрів рослинного і тваринного світу;

-                     формування переліку першочергових заходів щодо формування регіональної екомережі  у 2004 році з передбачуваними обсягами фінансування за рахунок місцевих коштів;

-                     проведення тематичних конференцій за участю заінтересованих сторін, громадськості тощо;

-                     інформування громадськості щодо цілей і задач розбудови екомережі через засоби масової інформації.

 

Основні проблеми та шляхи їх вирішення

Основні проблеми:

 

 1. Проблеми із відведенням земель під об’єкти ПЗФ.
 2. Проблеми із створенням нових об’єктів у зв’язку із непогодженням власників та користувачів земельних ділянок.
 3. Недостатність фінансування на місцевому рівні нових та існуючих об’єктів ПЗФ.
 4. Комплексний підхід щодо регіонального планування та впровадження щодо єдиних екосистем (Карпати, Чорне море, Дніпро, тощо).
 5. Відсутність цілеспрямованої політики та координації з питань охорони та збалансованого використання  земельних ресурсів.
 6. Погіршення стану земельних ресурсів внаслідок деградації.
 7. Неналежне використання земель природоохоронного призначення.
 8. Порушення законодавства із відведенням, вилученням земель.
 9. Відсутність Державної програми збереження біорізноманіття, як джерела цільового фінансування заходів щодо збереження і невиснажливого використання біорізноманіття.
 10. Відсутність економічної та правової оцінки біорізноманіття, реальних пільг, пов’язаних із екологічно-збалансованим використанням біорізноманіття.
 11. Проблема заключається у наступному:
 12. відсутні механізми обчислення реальної вартісної цінності конкретних об’єктів та складових компонентів біорізноманіття що, в свою чергу, не дозволяє обраховувати збитки за шкоду заподіяну біорізноманіттю та визначати ступінь відповідальності за порушення природоохоронного законодавства.

 

Шляхи вирішення існуючих проблем:

 

 1. Здійснення спільно з Держкомземом України комплексної інвентаризації складу земель, які мають статус об’єкту ПЗФ, та підготовка плану заходів щодо оформлення відповідних документів.
 2. Запровадити систему пільгового оподаткування та надання кредитів на пільгових умовах землекористувачам на території об’єктів ПЗФ та екомережі.
 3. Внесення змін до Додатку 7 Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки.
 4. Вирішення питання щодо ефективного залучення державних установ, провідних інститутів, бізнесу та громадськості до впроваджень положень Карпатської конвенції та регіональних інструментів.
 5. Забезпечити розробку і супровід проекту Державної програми збереження біорізноманіття в Україні, передбачивши відповідні механізми фінансування передбачених нею заходів.
 6. Розробити та впровадити диференційовану систему науково-обгрунтованого визначення вартісної цінності об’єктів біорізноманіття із застосуванням екосистемного підходу.
 7. Переглянути існуючі адміністративно-правові заходи щодо відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, зокрема, нанесення збитків біорізноманіттю внаслідок недбалості та здійснення діяльності методами, які негативно впливають на збереження і невиснажливе використання біорізноманіття
 8. Розробка і прийняття Закону України в галузі біобезпеки, який враховував би сучасні вимоги щодо забезпечення належного рівня захисту навколишнього природного середовища та здоров’я людини в процесі створення, обробки, обігу, використання (включаючи реалізацію на внутрішньому ринку) та транскордонного переміщення генетично змінених організмів та продуктів з них;
 9. Встановлення природоохоронних пріоритетів та обов’язкове врахування питань щодо формування екомережі при подальшому здійсненні земельної реформи.
 10. Збільшення обсягів природоохоронних заходів, у т. ч. за рахунок покращення фінансування та запровадження економічного стимулювання землевласників та землекористувачів щодо ведення екологічно збалансованої господарської діяльності.
 11. Інвентаризація, винесення в натуру меж та оформлення належної документації щодо територій та об’єктів ПЗФ.
 12. Посилення державного контролю за використанням та охороною земель, розробка нормативно-правових актів щодо врегулювання процедури вилучення (викупу), надання земельних ділянок.

 Создан 03 ноя 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО