Каталог рослин Сирецького дендрологічного парку.

 
 

Каталог рослин Сирецького дендрологічного парку.

С.А.Глухова, Л.І.Ємець, Н.М.Трофименко та ін.. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 87 сМІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2012 № 374
  Про внесення змін до Положення про Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення
Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Положення про Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 04.10.2007 № 510, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр Е.А. Ставицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
04.10.2007 № 510
(у редакції наказу Мінприроди
27.07.2012 № 374)
ПОЛОЖЕННЯ
про Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення (далі - Дендропарк) оголошено постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 26.07.72 № 22. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 № 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд" Заказник визначено як Заказник загальнодержавного значення.
1.2. Дендропарк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Дендропарк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються у встановленому порядку.
1.4. Дендропарк підпорядкований Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон).
1.5. Дендропарк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища""Про природно-заповідний фонд України""Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Сирецького дендрологічного парку (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.
1.6. Загальна площа Дендропарку становить 6,5 гектара.
1.7. Земельні ділянки з усіма природними ресурсами вилучаються із господарського використання і надаються Дендропарку у порядку, встановленому законодавством.
1.8. Право Дендропарку на постійне користування земельною ділянкою оформлюється державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.
1.9. Межі Дендропарку встановлюються у натурі, оформлюються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.
1.10. На території Дендропарку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.
1.11. Повна назва установи - Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення, скорочена назва - Сирецький дендропарк.
1.12. Юридична адреса Дендропарку: 04136, м. Київ, вул. Тираспільська, 43.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Дендропарк створено з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання; для забезпечення сфери благоустрою і озеленення міст і селищ України науково-методичними розробками щодо інтродукції деревно-чагарникових порід і вивчення методів вирощування, розмноження і впровадження нових декоративних рослин у міському середовищі.
2.2. Основними завданнями Дендропарку є:
збереження і поповнення у штучних умовах колекцій видів дерев і чагарників місцевої й світової флори, особливо зникаючих та рідкісних;
забезпечення функціонування природно-заповідного фонду;
ведення освітньо-виховної роботи з питань екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва тощо;
підвищення якості рослинної продукції за рахунок отримання якісного насіннєвого і вегетативного матеріалу, який пристосований до місцевих екологічних умов;
поповнення колекційного матеріалу та розширення асортименту цінних декоративних порід дерев та чагарників;
догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція по мірі необхідності;
оцінка врожайності цінних деревних та чагарникових порід, організація обмінного насіннєвого фонду спільно з іншими дендрологічними парками;
участь у створенні резервного насіннєвого фонду України;
розробка нормативної бази у сфері благоустрою та озеленення;
організація спеціальних експозиційних колекцій і експериментальних ділянок;
вивчення досвіду з питань садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури;
проведення навчання спеціалістів галузі декоративної дендрології, садово-паркового будівництва, ландшафтної архітектури;
ведення первинного обліку кадастрових відомостей Дендропарку тощо.
3. УПРАВЛІННЯ ДЕНДРОПАРКОМ
3.1. Управління Дендропарком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).
3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому порядку Мінрегіоном за погодженням з Мінприроди.
До складу адміністрації входять відповідні структурні підрозділи згідно з затвердженим штатним розписом.
3.3. Директор несе персональну відповідальність за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Дендропарком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Дендропарку тощо.
3.4. Директор Дендропарку:
забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2 Положення;
представляє Дендропарк в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;
відповідає за результати діяльності перед Мінрегіоном;
у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;
визначає функціональні обов'язки працівників;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
3.5. Директор призначає та звільняє з посади в установленому порядку заступників директора, головного бухгалтера, спеціалістів підрозділів та інших працівників.
3.6. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Дендропарк завдань, формування та виконання виробничо-фінансових планів, забезпечує дотримання законності, трудової дисципліни, організовує його діяльність з усіх напрямів.
3.7. У разі відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов'язки покладаються на заступника директора.
3.8. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних, науково-дослідних, господарських та інших заходів на території Дендропарку, визначених Проектом організації території, адміністрація Дендропарку має право створювати в установленому порядку відповідні структурні підрозділи.
3.9. Структура, штати, кошторис витрат на утримання Дендропарку затверджуються Мінрегіоном.
Директор, згідно зі штатним розписом, комплектує кадри наукових працівників на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників - за згодою сторін, відповідно до законодавства України.
3.10. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини адміністрації Дендропарку з працівниками регулюються законодавством.
Оплата праці регулюється відповідними нормативними документами та законодавчими актами щодо працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери.
3.11. Трудовий колектив складають усі працівники Дендропарку. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та погодження інтересів працівників і адміністрації Дендропарку між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.
Представництво трудового колективу здійснюється профспілковим комітетом, який діє у відповідності до законодавства.
4. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА
4.1. На території Дендропарку забороняється діяльність, що не пов'язана з виконанням основних завдань і загрожує збереженню дендрологічних колекцій, зокрема:
будівництво будинків та прокладка шляхів, трубопроводів, мереж електропередач та інших комунікацій, які не пов'язані з діяльністю Дендропарку;
дії, що змінюють гідрологічний та гідрохімічний режими;
збір колекційних та інших матеріалів, за винятком необхідних для виконання планових наукових досліджень і виробничих робіт;
катання на велосипедах, ковзанах, лижах, санчатах, інші дії, що можуть завдати шкоди колекціям рослин;
збір або знищення окремих рослин, їх квітів та плодів, будь-яке пошкодження дерев та чагарників, газонів, квітників тощо;
влаштування місць відпочинку (за виключенням спеціально відведених місць), розведення вогнищ тощо;
забруднення та засмічення території Дендропарку;
усі форми відпочинку населення, за винятком організованих екскурсій.
4.2. У відповідності до Проекту організації території Дендропарку в його межах, для забезпечення необхідного режиму охорони і ефективного використання, виділені зони:
експозиційна - її відвідування дозволено в порядку, що встановлюється адміністрацією Дендропарку;
наукова - до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники Дендропарку у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації Дендропарку;
заповідна - відвідування її заборонено, крім випадків, пов'язаних з проведенням наукових спостережень;
адміністративно-господарська.
4.3. Діяльність на території Дендропарку проводиться відповідно до Проекту організації його території, затвердженого в установленому порядку.
4.4. Проведення будівельних робіт на території Дендропарку здійснюється відповідно до Проекту організації території Дендрологічного парку.
4.5. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Дендропарку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.
4.6. Охорона колекцій Дендропарку включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання рослинного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства.
4.7. Охорона Дендропарку покладається на службу державної охорони (далі - служба держохорони), яка входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.
Очолює службу держохорони директор Дендропарку.
4.8. Повноваження працівників служби держохорони визначаються законодавством.
4.9. Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист працівників служби держохорони.
4.10. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює охорону колекцій рослин Дендропарку;
забезпечує порядок використання природних ресурсів;
забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об'єктів;
попереджує пошкодження деревних та інших насаджень внаслідок антропогенного та іншого впливу;
здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;
інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;
забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту колекцій рослин від шкідників і хвороб у межах Дендропарку;
підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
4.11. Порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у межах Дендропарку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
4.12. Державний контроль за додержанням режиму території Дендропарку здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
4.13. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Дендропарку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.
5. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Наукові дослідження на території Дендропарку проводяться з метою розробки наукових основ охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів. Основні напрямки наукових досліджень визначаються у наукових програмах, темах і окремих планах науково-дослідних робіт, що затверджується в установленому порядку.
5.2. Наукові дослідження у Дендропарку проводяться за такими напрямками:
вирішення теоретичних і практичних питань інтродукції та акліматизації рослин;
відтворення біологічної різноманітності рослинного світу;
поповнення колекційного фонду Дендропарку, вивчення способів вирощування, розмноження, селекції і впровадження нових декоративних, лікарських, харчових та інших цінних рослин;
створення обмінного насіннєвого фонду, формування фондів наукових матеріалів (поповнення гербарних і колекційних матеріалів, фенотек, ценотек тощо);
участь у формуванні резервного насіннєвого фонду України;
розробка науково-практичних рекомендацій щодо декоративного садівництва та ландшафтної архітектури;
організація спеціальних експозицій і колекційних ділянок;
участь у розробках наукових тем інших установ з метою вивчення і мобілізації рослинних ресурсів, поповнення колекційних фондів;
створення бази даних для ЕОМ про колекційні фонди, рідкісні рослини регіону, комп'ютеризація досліджень тощо.
5.3. Для ведення наукових досліджень у складі адміністрації Дендропарку створюються відповідні наукові підрозділи. Структура, штати, кошторис витрат цих підрозділів затверджуються Мінрегіоном.
5.4. Наукові дослідження можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами і організаціями та адміністрацією Дендропарку.
5.5. Дендропарк має право:
брати участь у екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;
брати участь у розвитку реінтродукції, насінництві, сортовипробуванні;
формувати наукові колекції рослинного світу, вести обмін експонатами;
проводити роботи по збереженню і поповненню колекції;
створювати експериментальні ділянки, розсадники, шкілки, цільові лабораторії;
проводити експедиції для вивчення рослин і збагачення колекційних фондів;
здійснювати обмін, продаж і купівлю насіння і рослин.
5.6. Координацію наукових досліджень на території Дендропарку здійснює Національна академія наук України разом із Мінприроди та Мінрегіоном.
5.7. Наукові підрозділи ведуть в установленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Дендропарку.
5.8. Основною формою узагальнення наукових досліджень та спостережень на території Дендропарку є опублікування наукових праць, каталогів, довідників, делектусів тощо та заключних звітів про виконані науково-дослідні роботи у встановленому порядку.
6. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Дендропарк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації по формуванню екологічної етики й естетики тощо.
6.2. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:
популяризації екологічних знань;
впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання;
вміння прогнозувати віддалені наслідки втручання людини у природу;
організації екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;
формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;
здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством;
формування на базі Дендропарку центрів підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи;
ведення пропагандистської діяльності;
співробітництва з різними установами, організаціями природоохоронного спрямування, у тому числі з навчальними закладами;
співпраці з громадськими, державними та міжнародними еколого-освітніми організаціями;
створення природознавчого музею-виставки;
організації масових еколого-освітніх заходів тощо.
6.3. Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення здійснюється на території Дендропарку через засоби масової інформації шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції (у тому числі рекламної), дидактичного матеріалу тощо.
7. МАЙНО
7.1. Майно Дендропарку є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
7.2. Дендропарк володіє, користується та розпоряджається майном для здійснення природоохоронної, наукової, культурно-освітньої, рекреаційної та господарської діяльності у відповідності до законодавства України та цього Положення.
7.3. Майно Дендропарку складають основні фонди та кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
7.4. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.
7.5. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Дендропарком тільки у порядку, передбаченому законодавством.
7.6. Дендропарк має право за погодженням із Мінрегіоном у встановленому законом порядку здавати в оренду або надавати у тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються у природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Дендропарку умовах.
7.7. Збитки, завдані Дендропарку внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, у тому числі за рішеннями суду.
7.8. Відносини Дендропарку з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами у всіх сферах діяльності здійснюються на основі угод між сторонами в рамках законодавства.
8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Фінансування заходів щодо Дендропарку, витрат на його утримання та розвиток, придбання засобів виробництва здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок Державного бюджету України через Мінрегіон.
Для цієї мети можуть також залучатися кошти (в тому числі валютні) місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян й інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
8.2. Матеріально-технічне забезпечення наукової, природоохоронної, господарської діяльності Дендропарку здійснюється у встановленому законом порядку за рахунок Державного бюджету України через Мінрегіон.
8.3. У відповідності до законодавства України Дендропарк має право здійснювати господарську діяльність, спрямовану на досягнення мети та виконання визначених цим Положенням завдань.
8.4. Кошти (у тому числі в іноземній валюті), одержані Дендропарком від наукової, природоохоронної, екскурсійної, рекламно-видавничої, фінансово-господарської та іншої діяльності, яка не суперечить цільовому призначенню Дендропарку, не підлягають вилученню і використовуються для здійснення заходів щодо охорони, утримання і розвитку Дендропарку.
8.5. Дендропарк може надавати платні послуги згідно переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду" від 28.12.2000 № 1913. Кошти, одержані від надання платних послуг, використовуються відповідно до законодавства та згідно з кошторисом Дендропарку.
8.6. Адміністрація Дендропарку в установленому порядку може встановлювати плату за відвідування території Парку за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами.
8.7. Для фінансування природоохоронних заходів Дендропарк має право створювати цільові екологічні фонди відповідно до законодавства.
8.8. Дендропарк звільняється від плати за землю відповідно до законодавства та йому встановлюються пільги щодо оподаткування.
8.9. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з Планом природоохоронних заходів, який затверджується Мінрегіоном.
8.10. Матеріально-технічне забезпечення Дендропарку здійснюється адміністрацією в установленому порядку.
8.11. Адміністрація Парку несе відповідальність згідно з законодавством: за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог щодо якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності, за достовірність результатів досліджень, висновків і рекомендацій тощо.
9. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
9.1. Дендропарк звітує про свою діяльність перед Мінрегіоном та іншими відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, встановлені законодавством.
9.2. Дендропарк здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і веде статистичну звітність відповідно до законодавства.
9.3. Директор та головний бухгалтер Дендропарку несуть персональну відповідальність за організацію, додержання порядку, термінів виконання, вірогідності обліку та статистичної звітності.
9.4. Контроль за діяльністю Дендропарку здійснює Мінрегіон та інші спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства України.
10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
10.1. Дендропарк може брати участь у:
міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища;
розробці та реалізації міжнародних наукових і науково-технічних програм, прийнятих на себе Україною при укладанні міжнародних договорів і зобов'язань;
організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, конференцій, симпозіумів, спільних експедицій тощо;
забезпеченні обміну науковою інформацією, рослинним матеріалом;
спільній підготовці відповідних науковців і фахівців;
проведенні еколого-виховної та видавничій діяльності тощо.
11. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ
11.1. Зміна меж території, категорії та скасування статусу території Дендропарку здійснюється відповідно до законодавства.


Создан 03 ноя 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО